მისია და ხედვა

„Delab” გთავაზობთ ინგლისურის კურსებს

 • ეს გახლავთ პირდაპირი მეთოდი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მსმენელი რეფლექსის დონეზე და ხშირი გამეორების შედეგად სწავლობს ინგლისურ ენას ისე როგორც მშობლიურს და უხსნის საუბრის კომპლეკს.
 • მეთოდი შედგება ცხრა წიგნისგან.
 • აღნიშნული მეთოდი უნიკალურია იმით რომ, უმოკლეს ვადაში დამოუკიდებლად შეძლებთ ინგლისურ ენაზე აზროვნებას, მეტყველებას და წერას, როგორც პროფესიულ ასევე ზოგადად საჭირო თემაზე.
 • სწავლება იწყება მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო ინგლისურით, რაც ყველა ასაკისთვის მისაღებია.
 • საფეხურების მიხედვით მოიცავს სხვადასხვა სფეროებს, როგორიცაა: ბიზნეს, ეკონომიკური, სამედიცინო, ტექნიკური და სხვა.
 • ასევე ფრაზეოლოგიურ ზმნებს, რაც რთულს ხდის უცხოელისთვის(ჩვენთვის) ინგლისური ენის გაგებას და ფრთოვან გამონათქვამებს.
  მაგალითად: (ერთი სული მაქვს, გულისყურით გისმენ).
 • თქვენ შეძლებთ საფუძვლიანად დაეუფლოთ ინგლისურის გრამატიკას რასაც ზეპირი კითხვა-პასუხით ვანხორციელებთ პრაქტიკაში, რის შედეგად მართებულად გამოიყენებთ მას ყოველგვარი ფიქრის გარეშე.
 • წიგნში შედის გრამატიკული სავარჯიშოები.
 • მსმენელს გადაეცემა შემეცნებითი და ამასთანავე სახალისო აუდიო მასალა და ინტერნეტ პლათფორმა, სადაც მას შუძლია გაიღრმავოს ცოდნა სახალისო და შემეცნებითი სავარჯიშოებით.
 • მეთოდი მოიცავს წაკითხულის და მოსმენილის გააზრებას .თემების , წერილების, (ფორმალური და არაფორმალური) სხვადასხვა დოკუმენტების წერით შესწავლას.
 • მსმენელს კონკრეტული საკითხის შესწავლის შემდეგ საშუალება ეძლევა ლექციაზე თავისუფალი დიალოგი გამართოს სტუდენტებთან და გასცეს პასუხი მასწავლებლის მიერ დასმულ შეკითხვებს.
 • სტუდენტი უმოკლეს ვადაში შეძლებს თავისუფლად იაზროვნოს , დაწეროს, გაიგოს და იდეალურად დაეუფლოს ინგლისურ ენას ყველა საკითხზე.
 • ჩვენს მსმენელს არ დასჭირდება TOEFL, IELTS და მსგავსი გამოცდების ჩასაბარებლად სპეციალური მომზადება.